FORTBILDNINGSPROGRAM

4. FORTBILDNINGSPROGRAM

Genom våra partners och de amerikanska certifierade Centers of Excellence har vi tillgång till publikationer, fortbildning och onlinediskussioner i världsklass. Dessa verktyg stödjer HCM SS vision att tillhandahålla stöd, opinionsbildning och utbildning till patienter, familjer, det medicinska samhället och allmänheten om hypertrofisk kardiomyopati, samtidigt som de stödjer forskning och främjar utvecklingen av behandlingar.
Vi presenterar här länkar till fyra olika program. Alla programmen är hållna på amerikansk engelska. Den första är en samlingen med tre kortare kurser och de är mer överskådliga,
Peer View.
De övriga är uppbyggda på lite olika sätt och med olika typer av material.
Ett av dem, HCM Academy, ger en certifiering med ett diplom efter avslutad test.
Ett annat, AHA, fokuserar på att lära sig områdena i de nya amerikanska riktlinjerna från 2020.
Ett fjärde är en gedigen samling för vårdpersonal med webinarier, videos, podcast och faktasamlingar, ACC.
Motsvarande fortbildningsprogram – breda, djupa, och pedagogiskt välutvecklade – tycks ännu saknas i Europa, vilket är olyckligt eftersom framför allt riskbedömningen vid HCM är annorlunda i Europa mot i USA. Komplettera alltså helst ditt amerikanska fortbildningsprogram med en europeisk föreläsning om riskbedömning vid HCM! Längst ned i detta avsnitt finns länkar till ett antal föreläsningar och kortare filmer från Europa, om HCM.

Radcliffes fyra föreläsningar är ett bra och fräscht komplement till vad som finns för Europa. De fyra föreläsningarna är mycket koncisa och bra – de summerar en del från tidigare, plus att de har en del nya tillägg.
Detta paket av fyra korta expertföreläsningar från januari 2023 är en bra repetition för HCM-kunng personal. De innehåller också en del nyheter, tex om MR och dess roll i bedömning av myometriet, om läkemedelsbehandling av HOCM, och diskussioner om riskscoring .
Radcliffe sponsras av ett antal läkemedelsföretag. och denna serie om HCM är särskilt sponsrat av BMS.

——————————————————

PeerView

(3 olika kurser med 4 moduler som tar ca 1 timme, Från 2021-2022)

Målgrupp.
Dessa kortfattade uppdateringar har utvecklats för kardiologer, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som arbetar med diagnos och behandling av HCM.

Vår bedömning.
Dessa program är så kortfattade och koncentrerat att det bör vara mest användbart som en uppdatering för kardiolog-utbildade läkare. För annan sjukvårdspersonal krävs ett av de större och mer grundläggande fortbildningsprogrammen nedan för att förstå HCM.

November 2021
Making New Strides in Hypertrophic Cardiomyopathy: The Latest Guidelines, Science, and Strategies for Early Diagnosis and Tailored Treatment

Efter att ha avslutat denna aktivitet bör deltagarna vara bättre på att:

Differentiera patienter som misstänks ha HCM i överensstämmelse med gällande riktlinjer och senaste framsteg inom testning och teknik för att främja tidig igenkänning.

Inse de bördor som patienter med HCM upplever och de effekter som diagnos och behandlingar kan ha på deras livsstil, aktivitetsnivå och känslomässiga välbefinnande.

Välj bland nuvarande och framväxande terapeutiska strategier baserat på deras effektivitet, säkerhet och förmåga att ta itu med den underliggande patofysiologin för HCM.

Samarbeta med multidisciplinära och interprofessionella vårdkollegor för att anpassa HCM-hanteringsplaner som överensstämmer med nya rekommendationer, inklusive bildbehandling och genetiska tester, medicinska terapier, riskbedömning och förebyggande av plötslig hjärtdöd, och livsstilsöverväganden, som att hänvisa patienter till HCM-center.


Augusti 2022
Going Beneath the Surface of Hypertrophic Cardiomyopathy:
Understanding the Pathophysiology and Deploying New Strategies for Timely Diagnosis and Targeted Treatment


Efter att ha avslutat denna aktivitet bör deltagarna vara bättre på att:

Känna igen de kliniska egenskaperna och patologiska egenskaperna som tyder på HCM.

Differentiera patienter som misstänks ha HCM i överensstämmelse med gällande riktlinjer och bevis för att främja tidig diagnos och snabb behandling.

Bedöma effektiviteten, säkerheten och förmågan hos tillgängliga terapeutiska strategier för att ta itu med den underliggande patofysiologin och önskade behandlingsmål.

Individualisera behandlingsregimer för HCM i överensstämmelse med patientens preferenser och mål för vården.


October 2021
Easing the Burden of Hypertrophic Cardiomyopathy: Progress in Understanding and Addressing Its Pathophysiology

Efter att ha avslutat denna aktivitet bör deltagarna vara bättre på att:

Känna igen HCM:s patofysiologi och den associerade sjukdomsbördan som kan upplevas av patienter (t.ex. hälsopåverkan, livskvalitet, dagliga aktiviteter).

Tillämpa de senaste rekommendationerna och vägledningarna för att diagnostisera, utvärdera och övervaka patienter med HCM på ett teambaserat sätt.

Utvärdera nuvarande och framväxande strategier för att hantera HCM i termer av effektivitet, säkerhet och effekter på sjukdomsbördan.

Samarbeta med patienter för att identifiera deras individuella mål och ge dem råd om fördelarna och riskerna med testning och behandling.

—————————————————–

HCM Academy

(6 moduler, cirka 6 timmar)

Målgrupp: Kardiologer, läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med (misstänkta) HCM-patienter. Läsaren kan välja enstaka moduler som passar individuella behov.

Hypertrophic Cardiomyopathy Association har samarbetat med PCM Scientific för att presentera HCM Education Academy, ett fortbildningsinitiativ utformat för att förbättra identifikation, diagnos och vård av patienter med HCM av kliniker i hela USA. Fortbildningen hjälper både patienten och vårdgivaren att fatta välgrundade gemensamma beslut i vården. HCM är hanterbar med rätt vård och HCM Academy hjälper till att öka kvaliteten på vården.

Vår bedömning: Grundläggande och bred fortbildning som täcker ett brett panorama av undersökning, diagnostik och behandling av HCM. Troligen det fortbildningsprogram av de fyra här nämnda som lämpar sig bäst för sjukvårdspersonal i Sverige som inte är kardiologer.

VAD DU KOMMER ATT LÄRA DIG
HCM Academy strävar efter att förbättra klinikernas kunskap i att;
identifiera
diagnostisera,
behandla,
hantera HCM, så att det leder till minskade sjukhusvistelser och dödlighet.

Programmet har skapats med ledande internationella HCM-experter och de digitala workshoparna levereras av HCM-specialister – vår programfakultet. När du har slutfört alla moduler kommer du att få ditt CME-certifikat.

LÄNK: https://4hcm.org/hcm-academy/

——————————————————

American Heart Association

(9 moduler, cirka 6 timmar)

VAD DU KOMMER ATT LÄRA DIG
Detta är en online-kurs där du lär dig din väg till enkel användning av de nya
ACC/AHA HCM-riktlinjerna genom förenkling av komplexa koncept.

Hur man särskiljer HCM-fenotyper

Noggrann tolkning av hjärtavbildning

Övervaka sjukdomsprogression

Behandlingsplanering

Teknik för delat beslutsfattande

Överväganden vid plötslig hjärtdöd

LÄNK: https://4hcm.org/professional-education/

————————————————————

American College of Cardiology

(8 webinar, 17 podcast, 1 review, cirka 12 timmar)

Målgrupp: Kardiologer, läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med (misstänkta) HCM-patienter.

Vår bedömning: Bred och djup fortbildning som täcker ett brett panorama av undersökning, diagnostik och behandling av HCM.

VAD DU KOMMER ATT LÄRA DIG
Att upptäcka och utvärdera patofysiologin för hypertrofisk kardiomyopati med AHA:s Hypertrofisk kardiomyopathy Clinical Review. Från diagnos till hantering och vidare, dessa HCM-podcaster hjälper dig till att på bästa sätt kommunicera med dina patienter. Patienter vars liv har begränsats av HCM kanske kan minska symtom och samsjukligheter. Se den här videoserien för att öka dina kunskaper.

LÄNK: https://4hcm.org/professional-education/

Radcliffe

Radcliffe sponsras av ett antal läkemedelsföretag. och denna serie om HCM är särskilt sponsrat av BMS.

Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy:
Getting it Right First Time

Radcliffes fyra föreläsningar är ett bra och fräscht komplement till vad som finns för Europa. De fyra föreläsningarna är mycket koncisa och bra – de summerar en del från tidigare, plus att de har en del nya tillägg.

MÅLGRUPP: Repetition för HOCM-kunnig personal.

VÅR BEDÖMNING:
Detta paket av fyra korta expertföreläsningar från augusti 2023 innehåller en del nyheter, tex om MR och dess roll i bedömning av myokardiet, om läkemedelsbehandling av HOCM, och diskussioner om riskscoring .

VAD DU KOMMER ATT LÄRA DIG:

  • Komma ihåg det allmänna tillvägagångssättet för diagnos och stratifiering av HCM enligt de senaste riktlinjerna och expertutlåtandet.
  • Tillämpa avancerade ekokardiografiska metoder för att differentiera mellan tvetydiga HCM-diagnoser.
  • Välja lämpliga avbildningsmetoder för att underlätta korrekt riskstratifiering.
  • Stratifiera patienter baserat på specifika riskegenskaper och sjukdomens svårighetsgrad.
  • Välja lämpliga behandlingsmetoder för patienter baserat på specifika sjukdomsegenskaper och svårighetsgrad.

LÄNK:
https://www.radcliffecardiology.com/video-index/obstructive-hypertrophic-cardiomyopathy-getting-it-right-first-time