STADGAR – HCM Svenska Sällskap

Hypertrofisk Kardiomyopatis Svenska Sällskap

Antagna 22-08-29

§ 1
Föreningens namn

Föreningens namn är Hypertrofisk Kardiomyopatis Svenska Sällskap.

Det är en patient- och intresseförening för HCM (Hypertrofisk Kardiomyopati).
Den är ideell och bildades 29 augusti 2022. Föreningen är en Riksförening i Sverige men välkomnar medlemmar även från övriga Norden. Dess hemort kan variera utan att kräva stadgeändring.

§ 2
Föreningens ändamål/uppgift

Föreningen utgör en sammanslutning av personer med HCM och personer med genetiskt anlag eller familjär hereditet för HCM och dess undergrupper samt övriga stödjande medlemmar oavsett nationstillhörighet. Medlemskap för enskilda medlemmar begränsas till Nordens länder.
Föreningen samarbetar internationellt med HCMA (Hypertrophic Cardiomyopathy Association) i USA, vilken fungerar som mentor i HCM-frågor. Målsättningen är ett nätverk för HCM-frågor i hela Norden. Föreningens ambition är att ingå i organisationen Riksförbundet HjärtLung i Sverige.

Föreningens ändamål och uppgift är:

  • Att vara ett stöd för personer med HCM och deras närstående.
  • Att sprida information och kunskap om frågor som berör HCM området.
  • Att tillvarata HCM intressen inom hälso- och sjukvård, tandvård, rehabilitering, life science (läkemedel och andra typer av behandlingar) samt andra områden i samhället som påverkar livssituationen för personer med HCM.
  • Att verka för, och stödja forskning med ändamål som anknyter till föreningens syfte.
  • Att etablera samarbete med sakkunniga inom ovanstående områden oavsett
    organisation, (företag, organisationer, myndigheter och andra offentliga verksamheter, forskning och utveckling, stiftelser och fonder) nationellt och internationellt.
  • Föreningen skall i sin verksamhet vara oberoende av partipolitiska och religiösa sammanslutningar.

§ 3
Föreningens organisation

Föreningens högsta beslutande organ utgörs av årsmötet, därefter styrelsen med suppleanter som operativa beslutsfattare mellan årsmötena. Årsmötet väljer styrelse, ordinarie och suppleanter, revisorer samt valberedning. En majoritet av de förtroendevalda ska vara personer med HCM och personer med genetiskt anlag eller familjär hereditet för HCM. Om styrelseposter inte väljs av årsmötet kan styrelsen tillsätta dem under verksamhetsåret. Styrelsen utser representanter för föreningen i externa sammanhang. Riksföreningen är en egen juridisk person.

§ 4
Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är 1/8 – 31/7.

§ 5
Medlemskap

Medlem som erlägger full medlemsavgift senast den 31/7, har rösträtt vid årsmöte.
Organisation eller företag som vill stödja riksföreningen i dess arbete, kan bli
stödmedlemmar efter att ha erlagt medlemsavgift, dock utan rösträtt eller möjlighet att väljas till styrelsen eller andra förtroendeuppdrag.

§ 6
Uteslutning

Medlem eller stödmedlem som uppenbart skadar föreningens verksamhet, bryter mot stadgar eller agerar mot fattade beslut, kan uteslutas ur föreningen genom beslut av styrelsen.

Den uteslutne kan begära prövning av beslutet vid nästkommande styrelsemöte i föreningen genom att inkomma med skriftliga argument.

§ 7
Årsmötet

Årsmötet är riksföreningens högsta beslutande organ och sammanträder senast innan november månads utgång på plats eller digitalt på det sätt som styrelsen beslutat.

Deltagande vid årsmöte

Varje medlem i föreningen som erlagt fastställd årsavgift, äger rätt att närvara på årsmöte eller extra årsmöte. Föreningens styrelse, dess revisor eller skriftlig begäran från minst 1/3 av medlemmarna äger rätt att besluta om extra årsmöte.
Kallelse till årsmöte skall ske senast en månad innan genomförandet genom brev eller mejl till samtliga medlemmar.

Förslag till dagordning

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, inkomna motioner med förslag till beslut från styrelsen, inkomna nomineringar, valberedningens förslag samt övriga handlingar skall sändas ut digitalt eller via brev och även finnas till hands för de medlemmar som inte kan närvara men efterfrågat handlingarna, senast två veckor innan årsmötet. Sker årsmötet digitalt skall handlingarna visas under mötet, sker det fysiskt ska handlingar finnas utskrivna i lokalen för alla att ta del av.

Dagordning

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

§1. Fastställande av röstlängd

§2. Årsmötets behöriga sammankallande

§3. Val av mötesfunktionärer

a. Mötesordförande

b. Vice mötesordförande

c. Mötessekreterare

d. Justerare tillika rösträknare

§4. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för föreningen

§5. Revisorernas berättelse för föreningen

§6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§7. Förslag på årets verksamhetsplan från styrelsen

§8. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag till beslut

§9. Val av föreningens ordförande för en tid av två år

§10. Val av övriga ledamöter till styrelsen varav hälften väljs på två år

§11. Val av eventuella suppleanter

§12. Val av kassör tillika administratör i föreningens internetbank

§13. Val av övriga användare i föreningens internetbank

§14. Val av om både ordförande och kassör företräder

föreningen var för sig /eller/ två i förening.

§15. Val av en till fem (1-5) ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande

§16. Val av revisor samt en suppleant

§17. Fastställande av medlemsavgift

§18. Övriga frågor – information

§ 8
Extra årsmöte

Riksföreningens styrelse äger rätt att besluta om extra årsmöte, eller om minst en tredjedel av föreningens medlemmar gjort skriftlig framställan därom till föreningens styrelse.
Även revisorn kan kalla till extra årsmöte.

Extra årsmöte skall hållas inom en och en halv månad efter att beslut fattats därom, och endast behandla de frågor som föranlett det extra årsmötet.

§ 9
Närvaro- och beslutsrätt

Föreningens betalande medlemmar har vid årsmöte yttrande-, förslags- och rösträtt.
Stödmedlemmar har endast närvaro- och yttranderätt. Fullmaktsröstning via ombud är tillåten.

Beslut i sakfråga fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning. Vid lika röstetal skall tjänstgörande ordförande fälla utslag.

Personval skall vid fysiskt möte ske med slutna sedlar om någon begär det. Likaså vid digitalt årsmöte; där information ges om förfarandet via särskild hantering.

Vid lika röstetal görs omröstning av aktuella personer. Om det blir lika igen skall lotten fälla utslag.

§ 10
Motioner

Motionsrätt tillkommer varje enskild medlem som erlagt årsavgift innan motionen skickats in.

Motion skall vara skriftlig och ha inkommit till föreningens kansli senast den 15 augusti.

Styrelsen avger yttrande över motionerna.

§ 11
Styrelsen

Varje enskild medlem äger rätt att nomineras till förtroendeuppdrag. Föreningens styrelse väljs av årsmötet för en tid av två år för, i möjligaste mån, halva antalet ledamöter åt gången, s.k. rullande val.

Styrelsen består av ordförande samt minst två till max sex (2 – 6) ledamöter. Antalet ledamöter bestäms från år till år. Val av suppleanter är möjligt men inte obligatoriskt. Ledamot och eventuella suppleanter kan omväljas även efter år två. Ordförande och kassör väljs enskilt.

Om poster inte väljs på årsmötet kan styrelsen själv tillsätt dem på ett år under verksamhetsåret.

Styrelsen är föreningens högsta verkställande organ mellan årsmötena. Den utövar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dess stadgar, årsmötesbeslut och årets verksamhetsplan. Föreningens styrelse har ett konstituerande möte omedelbart efter årsmötet.
Styrelsen utser där inom sig vice ordförande, sekreterare och de övriga befattningar som behövs.

Föreningens ordförande och kassör är föreningens företrädare tillsammans eller var för sig.
Om styrelsen så beslutar kan ytterligare personer representera föreningen.
Årsmötet utfärdar attestregler för föreningen.

Kallelse till sammanträde skall sändas till såväl ordinarie ledamöter som suppleanter, och för kännedom till revisorerna om så önskas. Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer, eller minst en gång per kvartal. Eventuella suppleanter kallas till, och förväntas deltaga på varje styrelsemöte.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Vid sammanträdet skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

Föreningens styrelse anställer eventuell personal (kansli) och beslutar om arbetsordning samt anställningsvillkor i övrigt.

Ordförande leder styrelsens möten samt övervakar att såväl föreningens stadgar och årets verksamhetsplan, liksom övriga för föreningen bindande beslut, efterlevs.
Har ordförande förhinder träder vice ordförande in i ordförandes ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

Styrelsen kan vid behov organisera föreningen i arbetsgrupper och sektioner för mer specifika intresseområden, exempelvis projekt, undergrupper inom HCM eller olika nationssektioner.

Beslutsmässighet kan vid behov delegeras av styrelsen till sektioner och arbetsgrupper, men ramarna för beslut om budget eller agerande utåt, fattas av styrelsen.

Styrelsen är solidariskt ytterst ansvarig för hela verksamheten. Detta inkluderar såväl arbetsgivaransvar som ansvar för ekonomi och fast egendom. Eventuellt arvode till styrelseledamot fastställes av årsmötet.

§ 12
Revisionsberättelse

Styrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall granskas av revisor som skall avlämna skriftlig berättelse för föreningen.

§ 13
Ändring av stadgar

Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan endast ske genom motion eller på förslag av föreningens styrelse. Beslut skall fattas med två tredjedels (2/3) majoritet vid ordinarie årsmöte eller med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie.

§ 14
Riksföreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning skall för att vara giltigt fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie, med en tidsrymd av minst 60 dagar mellan mötena.

Härvid gäller att beslut vid båda årsmötena skall fattas med två tredjedels (2/3) majoritet.

Upplöses föreningen skall samlade tillgångar eller förmögenhet överföras till annan organisation eller förening med liknande inriktning i vad avser Hypertrofisk Kardiomyopati eller främjandet av kunskapen om Hypertrofisk Kardiomyopati i Sverige eller internationellt.