Uppdateringar i HCM riktlinjer: En experttolkning av ESC Cardiomyopathy Guidelines 2023

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image.pngThis programme features the chairpersons responsible for the most recent ESC Guidelines on Cardiomyopathy, which were presented at ESC 2023 in Amsterdam.
Prof Elena Arbelo (University of Barcelona, ES) and Prof Juan Pablo Kaski (University College London, UK) offer comprehensive insights into the updated guidelines.
They delve into the latest developments in hypertrophic cardiomyopathy (HCM), provide treatment recommendations for obstructive hypertrophic cardiomyopathy (oHCM), and discuss how these new guidelines impact the current approach to managing these conditions.

Källa: Updates in HCM Management: An Expert Interpretation of the ESC Cardiomyopathy Guidelines 2023

Cytokinetics tillkännager start av fas 3 klinisk prövning av Aficamten hos patienter med symtomatisk icke-obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati

Utökat utvecklingsprogram för att bedöma potentialen hos Aficamten i ytterligare patientpopulation för att informera om ökad användbarhet av hjärtmyosinhämning

“Som den första kliniska fas 3-prövningen av aficamten vid icke-obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati representerar ACACIA-HCM ett viktigt framsteg i utvecklingsprogrammet för aficamten tillsammans med våra två pågående kliniska fas 3-prövningar inom obstruktiv HCM”, sa Fady I. Malik, MD, Ph.D., Cytokinetics Executive Vice President för forskning och utveckling. ”ACACIA-HCM bygger på de uppmuntrande resultaten från Cohort 4 av REDWOOD-HCM, den kliniska fas 2-studien som visade att behandling med aficamten resulterade i statistiskt signifikanta förbättringar av hjärtsviktssymptom och hjärtbiomarkörer hos patienter med icke-obstruktiv HCM. I ACACIA-HCM ser vi fram emot att bedöma effekten av aficamten hos patienter med icke-obstruktiv HCM på symtom och livskvalitet samt på andra mått på sjukdomsbörda, inklusive träningskapacitet, funktionsklass, hjärtstruktur och funktion och kardiovaskulära resultat.”

Läs mer….

HCM genterapi börjar prövas nu i USA.

HCM, eller hypertrofisk kardiomyopati, är en ärftlig hjärtsjukdom som drabbar ungefär en av 500 personer. Den innebär att hjärtmuskeln blir förtjockad och stel, vilket kan leda till andnöd, bröstsmärta, hjärtrytmrubbningar och plötslig hjärtdöd. Det finns ingen botande behandling för HCM, men nu har ett nytt hopp tänts för de drabbade.

I USA har den första kliniska studien av genterapi för HCM inletts. Genterapin går ut på att leverera en gen som kodar för ett protein som heter myosinbindande protein C (MYBPC3) till hjärtat. MYBPC3 är ett viktigt protein för hjärtmuskelfunktionen, och mutationer i denna gen är den vanligaste orsaken till HCM. Genen levereras med hjälp av ett virus som kallas adenoassocierat virus (AAV), som är ofarligt för människor.

Målet med genterapin är att öka produktionen av normalt MYBPC3 i hjärtat, och därmed minska den förtjockade och stela muskulaturen. Studien kommer att omfatta 12 patienter med HCM som har mutationer i MYBPC3-genen. De kommer att få en engångsdos av genterapin via en injektion i blodet, och sedan följas upp under två år.

Studien är ett samarbete mellan forskare vid University of Pennsylvania, University of Colorado och Children’s Hospital of Philadelphia. Den finansieras av National Institutes of Health och American Heart Association. Om studien visar sig vara säker och effektiv, kan genterapin bli ett genombrott för behandlingen av HCM och andra hjärtsjukdomar.

Detta är en spännande nyhet för alla som lider av HCM eller har anhöriga med sjukdomen. Genterapin kan potentiellt rädda liv och förbättra livskvaliteten för många människor. Vi håller tummarna för att studien ska gå bra och att genterapin snart kan bli tillgänglig för fler patienter.

Skälet till varför HCM är så vida underdiagnostiserat

https://cardiovascularbusiness.com/node/242816

Även om hypertrofisk kardiomyopati (HCM) har ansetts vara en sällsynt sjukdom i årtionden, har den senaste tidens fokus på HCM med introduktionen av den första läkemedelsbehandlingen fått många experter att inse att den stora bristen på standardisering av bildbehandlings-rapporter kan ha lett till en betydande underdiagnos av denna. patientpopulationen.

Denna oro upprepades av flera experter som deltog i ett HCM-forum som anordnades av American Society of Echocardiography (ASE) i juni för att få fram vad som behövs för att främja HCM-vård. Information som samlas in på det forumet används för att avgöra var utveckling behövs för att förbättra vården och för att skapa en agenda för ett större HCM-möte 2024.

En av dessa HCM-experter var Srihari ”Hari” Naidu, MD, chef för hjärtkateteriseringslaboratorierna och Hypertrophic Cardiomyopathy Center of Excellence vid Westchester Medical Center i New York, som tog timeout på forumet för att prata med Cardiovascular Business. ….fortsättning. (Klicka länken i början.)

Mavacamten, a precision medicine for hypertrophic cardiomyopathy: From a motor protein to patients

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abo7622

Denna recension sammanfattar mekanismen och translationsutvecklingen av mavacamten från proteiner till patienter, och beskriver hur verkningsmekanismen och farmakologiska egenskaper, som involverar både systoliska och diastoliska effekter, direkt kan rikta in sig på patofysiologiska störningar inom hjärtsarkomeren för att förbättra hjärtstrukturen och funktionen i HCM.

Nytt läkemedel mot vanlig hjärtmuskelsjukdom EU-godkänns

https://www.lifesciencesweden.se/article/view/1039182/nytt_lakemedel_mot_vanlig_hjartmuskelsjukdom_eugodkanns

EU-godkännandet av Camzyos innebär att vi nu är ett steg närmare att patienter med symtomatisk obstruktiv HCM kan få tillgång till ett behandlingsalternativ som adresserar den underliggande patofysiologin, säger Karin Andersson, medicinsk chef på Bristol Myers Squibb Sverige, i ett pressmeddelande.

Godkännandet bygger på två fas III-studier, där Camzyos enligt företaget uppfyllde såväl primära som sekundära effektmått, inklusive förbättringar i träningskapacitet och symtombörda för drabbade patienter.

Steg-specifik terapi för hypertrofisk kardiomyopati

Published: 26 April 2023
Alessia Argirò, Mattia Zampieri, Alberto Marchi, Francesco Cappelli, Annamaria Del Franco, Carlotta Mazzoni, Franco Cecchi, Iacopo Olivotto

European Heart Journal Supplements, Volume 25, Issue Supplement_C, May 2023, Pages C155–C161, https://doi.org/10.1093/eurheartjsupp/suad042

Abstrakt

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) är den vanligaste ärftliga hjärtsjukdomen och definieras av annars oförklarad vänsterkammarhypertrofi. De huvudsakliga komplikationerna inkluderar hjärtsvikt och arytmier såsom förmaksflimmer och ventrikulära arytmier.
Nuvarande behandling vilar på septalreduktionsterapier, förebyggande av plötslig hjärtdöd genom implanterbar cardioverter-defibrillator och användning av läkemedel som betablockerare, kalciumantagonister eller amiodaron.

Under de senaste åren har nya farmakologiska medel som specifikt inriktar sig på sjukdomens patofysiologi utvecklats med uppmuntrande resultat i termer av funktionell kapacitet och symtomförbättring från kliniska prövningar.

I den här översikten sammanfattar vi de möjliga behandlingsmetoderna för varje fas av sjukdomens naturliga historia: uttryck före fenotyp, klassisk fenotyp, negativ ombyggnad och uppenbar dysfunktion.

Klartecken för specifikt läkemedel mot tjock hjärtmuskel

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar godkännande för Camzyos (mavakamten), det första läkemedlet som påverkar den underliggande mekanismen vid hypertrofisk kardiomyopati.

Den positiva rekommendationen gäller behandling av en svårare sjukdomsform, så kallad hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, där den förtjockade hjärtmuskeln försvårar blodflödet ut ur hjärtat.

Klartecknet från EMA i Amsterdam måste klubbas igenom av EU-kommissionen för att resultera i marknadsgodkännande.

https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/hjarta-karl/klartecken-for-specifikt-lakemedel-mot-tjock-hjartmuskel/

CHMP rekommenderar att godkänna Camzyos för behandling av symtomatisk obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati

Bristol Myers Squibb meddelade att kommittén för läkemedel för humant bruk (CHMP) vid Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har rekommenderat godkännande av Camzyos (mavacamten) för behandling av symtomatiska (New York Heart Association, NYHA, klass II-III) obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati (HCM) hos vuxna patienter. Europeiska kommissionen (EC), som har befogenhet att godkänna läkemedel för Europeiska unionen (EU), kommer nu att granska CHMP:s yttrande.

”Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati kan vara en försvagande och livsförändrande hjärtsjukdom, som minskar fysisk funktion och allmänt välbefinnande, och förekommer ofta i familjer. För patienter i EU finns det ännu inte en godkänd behandling som riktar sig mot den underliggande orsaken till denna sjukdom, trots dess globala prevalens och försvagande symtom, säger Roland Chen, MD, Senior Vice President, Cardiovascular Development vid Bristol Myers Squibb. ”Vi är uppmuntrade av CHMP:s positiva rekommendation, som tar oss ett steg närmare att erbjuda patienter i EU en förstklassig behandling för obstruktiv HCM, och förstärker vårt engagemang för att leverera transformativa kardiovaskulära terapier till patienter över hela världen.”

Det positiva yttrandet baseras på effekt- och säkerhetsresultat från två fas III-studier, EXPLORER-HCM och VALOR-HCM. Resultat från Fas III EXPLORER-HCM-studien, som utvärderade Camzyos hos patienter med symtomatisk obstruktiv HCM jämfört med placebo, uppfyllde alla primära och sekundära effektmått med statistisk signifikans. EXPLORER-HCM visade att Camzyos visade en tydlig behandlingseffekt, med kliniskt betydelsefulla förbättringar av träningskapacitet och symtom, och funktionell status, såväl som kliniskt meningsfull förbättring av obstruktion i vänsterkammars utflödeskanal. Resultat från fas III VALOR-HCM-studien utvärderade Camzyos hos patienter med symtomatisk obstruktiv HCM som uppfyllde 2011 ACC/AHA eller 2014 ESC riktlinjer för behandling med septumreduktion (SRT) och som remitterades till en invasiv procedur.

https://www.medthority.com/news/2023/4/chmp-recommends-approval-for-camzyos-for-the-treatment-of-symptomatic-obstructive-hypertrophic-cardiomyopathy.–bms/