Genetik och HCM – en översikt

Översikt: 
Vid genetisk testning samlas det in ett blod- eller salivprov för att testa om personen har genetiska mutationer som är kopplade till HCM. Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) är den vanligaste ärftliga kardiovaskulära sjukdomen. Mycket är känt om dess ärftlighet, men mycket återstår att lära.

BAKGRUND

Hittills är de genmutationer (förändringar i en gen) som man vet orsakar HCM i de flesta fall,  mutationer i proteiner som är delar av hjärtsarkomerer. De är en mycket viktig del av muskeln som gör det möjligt för muskeln att dra ihop sig. Sarkomerer består av fyra filament: aktin, myosin, tropomyosin och troponin.  De flesta av dessa mutationer agerar på ett sätt som gör att muskeln använder energi mindre bra – så personer med dessa mutationer har en hjärtmuskel som måste arbeta hårdare än människor utan dessa mutationer. 

Dessa sarkomermutationer är autosomalt dominanta. Det betyder att de finns på vanliga kromosomer (autosomer, inte könskromosomerna). Att de är dominanta innebär att en person bara behöver ha en kopia av en mutation (alltså från antingen mamma eller pappa, inte nödvändigtvis båda) för att utveckla HCM. Detta betyder också att om du har en av dessa mutationer har vart och ett av dina barn 50 % risk att ärva den från dig. Det betyder inte precis att varje barn har 50 % risk att ha HCM, eftersom vissa personer med dessa mutationer aldrig utvecklar sjukdomen.

VAD BETYDER GENETISKA TESTER FÖR HCM?

De genetiska testerna som används ställer en mycket enkel fråga: vi vet att vissa mutationer kan bidra till att orsaka HCM. Vilken av dessa mutationer (om några) har personen som testas?

Att veta svaret är verkligen användbart för att identifiera släktingar som löper risk att utveckla HCM. Med ”släktingar” menar vi barn, syskon eller föräldrar — dessa tester är inte särskilt användbara för mer avlägsna släktingar som kusiner eller far-morföräldrar. Men om testet identifierar en mutation som man vet orsakar HCM, kan dina släktingar enkelt testas för samma mutation. De som visar sig också ha mutationen kan följas upp noggrant. Detta är särskilt viktigt, eftersom plötslig hjärtdöd ibland är det första tecknet på att HCM finns i en familj. Släktingar som inte har denna mutation — ja, de har tur och behöver inte oroa sig för risken att utveckla HCM!

VAD BETYDER NEGATIVA GENETISKA TESTER FÖR HCM ?

Om man får ett svar som säger att det är negativt, så betyder inte det att man inte har någon mutation. Det betyder bara att någon mutation inte har påvisats. Ungefär hälften av alla testade får ett negativt svar. Eftersom ärftligheten för HCM fortfarande bara är delvis klarlagd, så betyder ett negativt svar INTE något av följande slutsatser:

Ett ”negativt” resultat betyder inte att du inte har HCM. Har du HCM så har du sjukdomen! Eftersom endast en bråkdel av de genmutationer som kan bidra till att orsaka HCM är kända, betyder inte det att en person med sjukdomen, där man efter testning inte hittar någon mutation, inte har sjukdomen, det betyder istället att det behövs mer forskning.

Ett ”negativt” resultat betyder inte att din HCM inte har en genetisk orsak. Se kommentarerna ovan! 

Ett ”negativt” resultat betyder inte att dina anhöriga är säkra från HCM. Eftersom det fortfarande finns mycket att lära om ärftlighet för HCM, kan de bära på mutationer som utsätter dem för risker – bara inte mutationer som redan är kända.

Genetisk testning används för närvarande inte för att besluta om behandlingar för HCM, eftersom sjukdomen i sig är mycket varierande och det ännu inte finns några starka kopplingar mellan ärftligheten och sjukdomsförloppet hos patienter. 

VAD INNEBÄR GENTESTET?

För detta test samlas ett salivprov eller en flaska med blod antingen på en klinik eller ett lokalt labb. Man skickar vanligtvis testet till en mer central anläggning för bearbetning. DNA extraheras från blodet för att analysera 30-50 gener där kända mutationer för HCM kan finnas. Hos barn används ofta en genpanel med över 100 gener. Patientens gener jämförs med gener från normala och HCM-drabbade patienter från en databas. 

Vanligtvis testas de som har HCM och de som har en familjehistoria av HCM med en känd genetisk markör. Enligt gällande riktlinjer rekommenderas att om du har HCM skall alla dina första gradens släktingar (föräldrar, barn, syskon) erbjudas gen-tester. Om en genetisk markör hittas hos en patient med HCM, kan familjemedlemmar screenas med ett definitivt genetiskt test. Chansen för någon utan en familjehistoria av HCM att slumpmässigt testa positivt genom genetiska tester är cirka 1/1000. Så genetiska tester rekommenderas inte för människor om de inte har HCM eller en nära släkting med HCM.

Källor:
Genetic Testing. (n.d.). Hypertrophic Cardiomyopathy Genetic Testing. Hypertrophic Cardiomyopathy Genetic Testing l Division of Cardiology. Retrieved October 30, 2020, from https://www.columbiacardiology.org/patient-care/hypertrophic-cardiomyopathy-center/about-hypertrophic-cardiomyopathy/genetic-testing 
Johns Hopkins Medicine. (2014, 12 17). Genetic Testing for Hypertrophic Cardiomyopathy. Genetic Testing for Hypertrophic Cardiomyopathy. Retrieved October 30, 2020, from https://www.hopkinsmedicine.org/news/articles/genetic-testing-for-hypertrophic-cardiomyopathy 
Turer, A. (2015, August 10). Can a simple blood test reveal a serious heart condition? Can a simple blood test reveal a serious heart condition? l Heart l UTSouthwestern Medical Center. Retrieved October 30, 2020, from https://utswmed.org/medblog/blood-test-heart/

Genetisk testning – andra överväganden

Vi lever i genetikens tidsålder. HCM identifierades först som en genetisk störning på 1990-talet. Upptäckten av gendefekterna som är ansvariga för HCM är ett stort steg mot att förstå, på ett mer exakt sätt, den grundläggande orsaken till HCM. Men utöver det är testning användbart för många patienter, även på kort sikt. 

VILKA GENER BIDRAR TILL HCM?

De flesta kända mutationer som bidrar till HCM, påverkar hur en viktig del av hjärtmuskelcellerna (kallad hjärtsarkomeren ) fungerar. Sarkomeren är den del av muskelcellen som drar ihop sig. De flesta av de HCM-orsakande mutationerna gör att muskelcellerna drar ihop sig för mycket.  

VARFÖR ÖVERVÄGA GENETISKA TESTER VID HCM?
  • Laboratorie-DNA-diagnos från ett blodprov är nu tillgänglig kommersiellt. Att ha resultat från detta blodprov kan vara särskilt användbart för att identifiera HCM i vissa svåra situationer, inklusive: Små barn och ungdomar kanske ännu inte visar några tecken på HCM. 
  • Det kan ibland vara svårt för vårdpersonal att skilja HCM från andra diagnoser.
  • Hos idrottare kan det vara svårt att skilja HCM från effekterna av långvarig träning (dvs. ”idrottshjärta”).
  • Högt blodtryck kan orsaka hypertrofi i vänster kammare. 
  • Resultat från laboratorie-DNA-diagnos kan möjliggöra noggrann uppföljning för dem med en känd genetisk mutation eller att slippa en årlig hjärtutvärdering hos släktingar utan mutation.  Genetisk rådgivning rekommenderas starkt för familjemedlemmar som genomgår genetisk screening för att förbereda dem för resultaten och hjälpa till att tolka resultaten.